REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania rezerwacji w serwisie internetowym „Szynaka-Meble” Sp. z  o.o.   znajdującym się pod adresem elektronicznym www.szynaka.pl oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży pomiędzy partnerami handlowymi Szynaka Meble Sp. z o .o. ( wybranymi salonami meblowymi) a nabywcami mebli za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej oraz  prawa i obowiązki administratora portalu i Zamawiającego.
 2. Serwis prowadzony jest przez „Szynaka- Meble” Sp. z o.o.  ul. Dworcowa 20, 14-260 Lubawa, NIP 744-15-86-760, REGON ,
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

a) kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);
b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.),
c) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.),
d) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827),
e) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:

a) administrator serwisu -  Spółka „Szynaka-Meble”  Sp. z  o.o. w Lubawie
b) zamawiający: osoba fizyczna bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych,jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która może dokonywać rezerwacji towarów na www.szynaka.pl
c) rezerwacja: czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę zarezerwowania wybranych towarów zgodnie z ich opisem, ceną.
d) serwis internetowy: serwis znajdujący się pod adresem www.szynaka.pl  za pośrednictwem którego Zamawiający rezerwuje meble do nabycia w wybranym przez siebie salonie meblowym
e) cena: oznacza cenę towaru brutto, umieszczoną obok informacji o towarze, ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.  Cena nie uwzględnia kosztów transportu mebli .
f) dane osobowe: zestaw danych zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji rezerwacji przez sprzedawcę,
g) salon meblowy  : wybrany sklep meblowy w którym można zakupić meble zarezerwowane w serwisie
h) sieć sklepów: salony meblowe dostępne w zakładce: „sieć sklepów”
i) informacja handlowa: każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie,             w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
j) koszyk: elektroniczny formularz udostępniony przez „Szynaka-Meble”  Sp. z  o.o. , za pomocą którego Zamawiający dokonuje rezerwacji.
k) płatność: czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym regulaminie, wskazanej ceny towaru w wybranym salonie meblowym.
l) rejestracja: czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do rezerwacji towaru,
m) regulamin: niniejszy regulamin,
n) sprzedawca: wybrany przez Zamawiającego salon meblowy w którym dojdzie do transakcji sprzedaży.  Administrator niniejszego serwisu nie jest sprzedawcą, sprzedaż odbywa się bowiem w wybranym przez Zamawiającego salonie meblowym po ustaleniu przez strony transakcji jej szczegółów.
o) strony umowy sprzedaży : sprzedawca i zamawiający ( kupujący)
p) towar: rzeczy ruchome których rezerwacji dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej www.szynaka.pl a które to mogą być przedmiotem transakcji sprzedaży w wybranym przez Zamawiającego salonie meblowym po ustaleniu przez strony szczegółów transakcji. 

 

§ 2 OFERTA SERWISU

 

 1. Wszystkie ceny towarów w serwisie wyrażone w polskich złotych są cenami brutto, zawierają podatek VAT. 
 2. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie serwisu  objęte są 2 letnią gwarancją producenta.
 3. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary powystawowe, wyprzedażowe.
 4. Niektóre z oferowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym Zamawiający  jest  informowany przez sprzedawcę ( wybrany salon meblowy)  zgodnie z § 4 pkt 4.
 5. Meble są fabrycznie zapakowane w paczkach do indywidualnego montażu (niektóre mogą być złożone w całość). Instrukcja w języku polskim dotycząca montażu znajduje się w każdej z paczek.
 6. Realizacja rezerwacji Zamawiającego następuje po potwierdzeniu dostępności produktów w wybranym przez Zamawiającego salonie  meblowym i po uzgodnieniu warunków transakcji.
 7. Towary  należy zakupić w wybranym salonie meblowym. 
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą zapłaty ceny towaru w wybranym przez Zamawiającego salonie meblowym – po ustaleniu tam szczegółów transakcji .

 

§ 3 UŻYTKOWNICY

 

 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu www.szynaka.pl w charakterze Zamawiających, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treści niniejszego regulaminu.

 

§ 4 REZERWACJA TOWARÓW

 

 1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.
 2. Przed złożeniem rezerwacji Zamawiający powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, który określa zasady realizacji rezerwacji.
 3. Rezerwacji towarów w serwisie dokonuje się poprzez skorzystanie z funkcji serwisu dostępnych na stronie www.szynaka.pl
 4. Sposób składania rezerwacji na meble w ramach serwisu internetowego:

a) wybierz produkt, zapoznaj się z charakterystyką produktu oraz z ceną,
b) sprawdź dostępność towaru
c) kliknij ikonę „dodaj do koszyka”,
d) pokaże się zawartość koszyka,
e) wypełnij dane kontaktowe,
f) kliknij „Akceptuję Regulamin”
g) przeanalizuj poprawność składanej rezerwacji,
h) wybierz salon meblowy  w którym zakupisz meble
i) kliknij ikonę „ Potwierdź rezerwację”  i wyślij formularz.

 1. Zamawiający, Salon i Administrator Serwisu dostają automatycznie e-mail z następującymi informacjami:
  - Zamawiający – typ, nazwa i cena zamawianego towaru, wartość całkowita zamówienia, informacja z danymi Salonu, w którym nastąpi realizacja zamówienia. 
  - Salon – typ, nazwa i cena zamawianego towaru oraz informacja z danymi kontaktowymi i potrzebnymi do fakturowania klienta.
  - Administrator Serwisu – typ, nazwa i cena zamawianego towaru, dane Klienta oraz dane Salonu w którym nastąpi realizacja zamówienia.
 2. W systemie sprzedażowym administratora serwisu automatycznie generowane jest zamówienie w imieniu Salonu, a po jego zatwierdzeniu przez operatora następuje rezerwacja wyrobów. Rezerwacja trwa maksymalnie 5 dni i zostanie anulowana jeżeli w tym czasie Salon nie wykona kolejnych, wymienionych poniżej działań. Salon ma wgląd w zamówienia na swoim koncie w portalu zamówień Szynaka Meble.
 3. Pracownik wybranego Salonu skontaktuje się z Zamawiającym na podstawie danych przesłanych w formularzu rezerwacji w ciągu 2 dni roboczych i uzgodni szczegóły transakcji zamówienia, w tym termin płatności, termin dostawy.
 4. Po zakończeniu uzgodnień z Klientem Salon przesyła odpowiednią informację do Administratora Serwisu wykorzystując jeden z dwóch linków – potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub rezygnację.
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zamówienie zostaje skierowane do realizacji przez administratora serwisu.
 6. Po otrzymaniu towaru Salon kontaktuje się z Klientem i realizuje zamówienie wg. wcześniejszych ustaleń.
 7. Przesłanie formularza rezerwacji nie obliguje do zakupu mebli. Ewentualna umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranym salonie meblowym . Płatności za zakupione meble dokonywane są w wybranym sklepie meblowym.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji rezerwacji w przypadku nieprzestrzegania przez Zamawiającego zasad określonych w regulaminie.


§ 5 BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz.883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu rezerwacji, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko i wyłącznie na potrzeby serwisu do celów związanych z realizacją rezerwacji przez wybrany salon meblowy.
 2. Administrator  nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych, osobom trzecim oraz nie ujawnia żadnych informacji bez zgody klienta, z wyjątkiem gdy wymaga tego odgórny nakaz prawny lub inna sytuacja kryzysowa. Dane nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
 3. Wszystkie dane wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby Administratora związane z obsługą rezerwacji i obsługą klienta.
 4. Zamawiający ma prawo w każdej chwili do wglądu do danych osobowych oraz do ich zmiany.
 5. Po skutecznej rezerwacji dane w niezbędnym zakresie są przekazywane wybranemu przez Zamawiającego salonowi meblowemu celem kontaktu w sprawie realizacji sprzedaży mebli.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Składając zamówienie w formie rezerwacji winien zapoznać się i respektować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Dokładny opis i dane techniczne towaru zostaną przekazane Zamawiającemu przez serwis. Kolory często uzależnione są od ustawień parametrów monitora lub przeglądarki internetowej.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba prawna lub rezerwacja została zrealizowana w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego działalnością gospodarczą sądem właściwym jest sąd powoda.
 4. Administrator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu nie dotyczą transakcji już dokonanych oraz w toku.
 5. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli i nie są rezerwowane  wraz z zarezerwowanym towarem, stanowią one jedynie element ekspozycji.
 6. Zawartość serwisu  www.szynaka.pl nie stanowi oferty handlowej, lecz stanowi wyłącznie zaproszenie do złożenia przez klienta oferty zarezerwowania określonej ilości konkretnych towarów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.