W DNIACH 4-11 CZERWCA FIRMA SZYNAKA MEBLE ZORGANIZOWAŁA W IŁAWIE KOLEJNĄ EDYCJĘ TARGÓW MEBLOWYCH, KTÓRE NA STAŁE WPISAŁY SIĘ W KALENDARZ KLUCZOWYCH IMPREZ BRANŻOWYCH. OSIEM DNI PEŁNYCH MERYTORYCZNYCH SPOTKAŃ I INDYWIDUALNYCH ROZMÓW Z KLIENTAMI Z RÓŻNYCH ZAKĄTKÓW ŚWIATA STANOWIŁY KOLEJNE CENNE DOŚWIADCZENIE, INSPIRUJĄCE DO KONTYNUOWANIA GLOBALNEJ WIZJI DYNAMICZNEGO ROZWOJU FIRMY.

To innowacyjne spotkanie stwo­rzyło dogodną przestrzeń do bu­dowania pozytywnych relacji biz­nesowych i prowadzenia indywidualnych rozmów z klientami. Prezentowane na targach kolekcje mebli zostały stworzone z myślą o klientach poszukujących indy­widualnego podejścia oraz specjalistycz­nych rozwiązań dopasowanych do ich wy­obrażeń, potrzeb i wymagań rynkowych. Zmodyfikowana formuła targów okazała się strategicznym i efektywnym posunię­ciem, które pozwoliło uczestnikom zna­leźć wspólne rozwiązania dla wyzwań sto­jących przed globalną branżą meblową. 

Zmodernizowane centrum wystawien­nicze o powierzchni ponad 1500 m² zo­stało podzielone na różne tematyczne strefy, co umożliwiło efektywną prezenta­cję szerokiej gamy mebli odzwierciedlają­cych różnorodne możliwości produkcyj­ne ośmiu nowoczesnych zakładów Grupy Meblowej Szynaka. Dzięki temu rozwiąza­niu klienci mogli łatwo znaleźć produk­ty dostosowane do ich potrzeb rynkowych oraz preferencji zakupowych. Firma Szyna­ka Meble zaprezentowała na targach im­ponujący asortyment ponad 500 różno­rodnych modeli mebli, w tym ponad 30 kolekcji mebli łazienkowych oraz szeroki wybór mebli kuchennych, biurowych, sy­pialnianych, komód, stołów, stolików oraz mebli tapicerowanych. Szczególnym zain­teresowaniem klientów cieszyła się strefa mebli drewnianych PrestigeLine, charak­teryzujących się elegancją, nowoczesnym designem oraz wysoką jakością wykona­nia. Szybka dostępność prezentowanych na targach mebli zachęcała klientów do składania zamówień i tym samym wdraża­nia nowoczesnych i designerskich rozwią­zań do swoich salonów meblowych. 

Pionierskie spotkanie, które zorganizo­waliśmy, promowało wartości takie jak dia­log, wzajemne wsparcie, rozwój oraz współ­pracę. W obliczu wyzwań, przed którymi stajemy każdego dnia tego rodzaju wydarze­nia jakim są targi stają się istotnym źródłem wsparcia, a wzajemne rozmowy i dialog sprzyjają rozwojowi i umacnianiu trwałych relacji biznesowych. Imponująca frekwencja jest świadectwem ogromnego zainteresowa­nia bogatą i różnorodną ofertą naszej firmy. Dziś jesteśmy wystarczająco silni i dobrze przygotowani aby elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby rynku i tym samym skutecznie podejmować wyzwania teraźniej­szości i przyszłości – powiedział Jan Szyna­ka, Prezes Zarządu Szynaka Meble. 

Firma Szynaka Meble jest znana z za­awansowanego stosowania najnowszych technologii oraz ciągłego dążenia do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, co zostało ponownie potwierdzone pod­czas targów. Odpowiadając na potrzeby klientów, firma wprowadziła innowacyjne narzędzie - konfiguratory projektów, które umożliwiały na miejscu podczas spotkań targowych natychmiastowe dostosowa­nie kolorów, wymiarów i kształtu mebli do indywidualnych potrzeb. Innowacyjnym rozwiązaniem był również wirtualny spa­cer po centrum wystawienniczym, umoż­liwiający klientom, którzy z różnych przy­czyn nie mogli uczestniczyć w targach, odkrywanie inspirujących projektów pre­zentowanych mebli, niezależnie od miej­sca, w którym aktualnie się znajdowali. 

Serdecznie dziękujemy naszym partne­rom za tak liczny udział w targach oraz za cenne rozmowy i wspólnie spędzony czas. Doceniamy zaufanie i wsparcie, które otrzy­maliśmy. To nas motywuje do działania i wspólnego rozwoju. Głęboko wierzę, że me­rytoryczne rozmowy, które odbyliśmy pod­czas targów, będą dla nas źródłem inspira­cji i przyczynią się do rozwoju i poszerzania oferty produktowej naszej firmy. Chociaż targi oficjalnie się już zakończyły, to drzwi naszego centrum wystawienniczego w Iła­wie są dla wszystkich klientów otwarte przez cały rok. Zapraszamy do kontaktu, umawia­nia indywidualnych spotkań i współpracy z nami – powiedziała Alina Szynaka, V-ce Prezes Zarządu Szynaka Meble