Warunki gwarancji

 1. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy.
 3. Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest przedłożyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej i powinno zawierać dokładny opis wady.
 5. Kupujący traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia wady fizycznej nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 6. Za prawidłowy montaż zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do mebla oraz jego ustawienie odpowiada Kupujący.
 7. W razie stwierdzenia konieczności Gwarant ma prawo dokonać wizji lokalnej w pomieszczeniu Kupującego celem zweryfikowania zasadności reklamacji. W tym celu Gwarant umawia z Kupującym termin wizji lokalnej w dni robocze. Brak współpracy Kupującego z Gwarantem w zakresie umówienia terminu wizji lub uniemożliwienie dokonania wizji w umówionym terminie skutkuje utratą praw wynikających z gwarancji. Te same zasady dotyczą wizyty przedstawiciela Gwaranta w pomieszczeniu Kupującego w celu demontażu, montażu elementu lub usunięcia wady.
 8. O przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Gwaranta Kupujący będzie powiadomiony – w razie dokonania oględzin mebli, niezwłocznie po ich zakończeniu poprzez dokonanie wpisu do protokołu z oględzin.
 9. Jeżeli po zgłoszeniu reklamacji nie dokonano oględzin, przyjmuje się, że w przypadku, gdy Gwarant nie ustosunkował się do reklamacji w ciągu 14 dni, uznał reklamację za zasadną.
 10. O uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Gwarant powiadomi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. – w przypadku braku kontaktu ze strony Gwaranta we wskazanym okresie reklamację uważa się za zasadną.
 11. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy lub wymiany elementów.
 12. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych naprawę gwarancyjną mającą na celu przywrócenie przedmiotu do stanu zgodnego z umową można wykonać poprzez dosłanie do sklepu (sprzedawcy) elementów zamiennych. Gwarant zastrzega sobie możliwość wykonania naprawy u Kupującego w lokalu przez serwis Gwaranta.
 13. Jeżeli podczas realizacji reklamacji, stwierdzi się obniżenie jakości przekraczające stopień normalnego zużycia - a tym samym uszkodzenia wywołane zmianą lub przeróbką, dokonaną przez Kupującego lub osobę trzecią, bądź towar będzie zdekompletowany (brak części składowych lub wyposażenia niezużywalnego, a niezbędnego przy ewentualnej dalszej sprzedaży), Sprzedawca potrąci równowartość uszkodzonych lub brakujących elementów oraz kosztów ich wymiany.
 14. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.
 15. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.
 16. Gwarancją nie są objęte wady, braki i uszkodzenia mebli wynikające z:widoczne w momencie zakupu,
  • widoczne w momencie zakupu.
  • niewłaściwego bądź nieostrożnego transportu lub przenoszenia mebli,
  • zdarzeń losowych i działania siły wyższej,
  • błędów montażowych,
  • winy ekipy montażowej,
  • użytkowania mebli niezgodnego z zasadami użytkowania mebli,
  • braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji mebli,
  • tytułu odbarwienia frontów wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych,
  • naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie,
  • w meblach sprzedawanych z ekspozycji wady, uszkodzenia, zużycie i braki ilościowe elementów stwierdzone w momencie zakupu,
  • wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę mebla,
  • różnic w profilach i odcieniach wynikających z cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano mebel. Ze względu na procesy produkcyjne i różnorodność partii towarowych mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach koloru, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu.
  • szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.
 17. Kompletność mebli pod względem ilościowym i elementy szklane należy sprawdzić przy odbiorze mebli.
 18. Uszkodzenia mechaniczne niewidoczne (brak uszkodzeń opakowania kartonowego) należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty zakupu. W takim przypadku Kupujący powinien zachować i okazać na żądanie Sprzedawcy oryginalne opakowanie, w celu wykluczenia ewentualnych szkód transportowych pod rygorem odmowy realizacji uprawnień wynikających z gwarancji.
 19. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.
 20. Naprawy reklamacyjne będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.
 21. W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia części zamiennych, czy też w innych przypadkach uwarunkowanych technologicznie, termin, o którym mowa w punkcie 20, może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni.