Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego „Szynaka-Meble” Sp. z o.o. znajdującym się pod adresem elektronicznym www.szynaka.pl oraz określa prawa i obowiązki Administratora serwisu i Użytkownika.
 2. Serwis prowadzony jest przez „Szynaka-Meble” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie, ul. Dworcowa 20, 14-260 Lubawa, NIP 744-15-86-760, REGON 511339065,
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

a)  kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.),

b)  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.),

c)  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.),

d)  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827),

e)  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

a)  administrator serwisu – Spółka „Szynaka-Meble” Sp. z o.o. w Lubawie,

b)  producent – Spółka „Szynaka-Meble” Sp. z o.o. w Lubawie,

c)  użytkownik: osoba fizyczna bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z usług i treści serwisu www.szynaka.pl,

d)  serwis internetowy: serwis znajdujący się pod adresem www.szynaka.pl za pośrednictwem którego prezentowane są treści oraz udostępniana jest funkcjonalność serwisu,

e)  cena: oznacza cenę towaru brutto, umieszczoną obok informacji o towarze, ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Cena nie uwzględnia kosztów transportu mebli,

f)   dane osobowe: zestaw danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji funkcji serwisu w zakresie zleconym przez Użytkownika oraz wypełniania ustawowych obowiązków administratora serwisu,

g)  salon meblowy: wybrany sklep meblowy w którym można zakupić meble prezentowane w serwisie,

h)  informacja handlowa: każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

i)   regulamin: niniejszy regulamin,

j)   towar: wyroby Producenta prezentowane w treści serwisu oraz oferowane w sprzedaży za pośrednictwem salonów meblowych.

 

§ 2 OFERTA SERWISU

 1. Celem serwisu jest prezentowanie aktualnej oferty handlowej Producenta, którego towary można zakupić w salonach meblowych wyszczególnionych w zakładce „Gdzie kupić”.
 2. Serwis nie prowadzi bezpośredniej ani pośredniej sprzedaży towarów Producenta.
 3. W serwisie udostępniane są zdjęcia towarów Producenta wraz z podaniem ich podstawowych parametrów oraz ceny.
 4. Dokładny opis i dane techniczne towarów dostępne są w zakładce „Dane techniczne”, a także udostępniane są przez pracowników salonów meblowych.
 5. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli i stanowią one jedynie element ekspozycji.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży towaru może nastąpić jedynie pomiędzy klientem, a wybranym salonem meblowym oferującym towary Producenta, na warunkach ustalonych przez Strony transakcji. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru w wybranym przez klienta salonie.

 

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883) informujemy, że wszelkie dane osobowe podane w dostępnym na stronie formularzu „Newsletter” będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Administrator nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych, osobom trzecim oraz nie ujawnia żadnych informacji bez zgody klienta, z wyjątkiem gdy wymaga tego odgórny nakaz prawny lub inna sytuacja kryzysowa. Dane nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
 3. Szczegółowy zakres ochrony informacji i przetwarzania danych w zakresie udostępnianej przez serwis funkcjonalności jest dostępny w treści Polityki prywatności i cookies dostępny pod adresem: www.szynaka.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O takiej zmianie Administrator poinformuje na minimum 14 dni przed jej wprowadzeniem poprzez wiadomość e-mail wysyłaną do zarejestrowanych Użytkowników serwisu oraz zamieszczając stosowną informację na stronie regulaminu.
 2. Zawartość serwisu www.szynaka.pl nie stanowi oferty handlowej, lecz stanowi wyłącznie zaproszenie do zapoznania się z ofertą producenta i dokonania ewentualnego zakupu mebli w jednym z salonów meblowych umieszczonych w zakładce „Gdzie kupić".