Regulamin sklepu internetowego


§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży pomiędzy „Szynaka-Meble” sp. z o.o. w Lubawie, a konsumentami (odbiorcami detalicznymi) za pośrednictwem sklepu internetowego oraz prawa i obowiązki sklepu i odbiorcy detalicznego.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez „Szynaka-Meble” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie, ul. Dworcowa 20, 14-260 Lubawa, NIP 744-15-86-760, REGON 511339065.
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym szynaka.pl znajdującym się pod adresem elektronicznym www.szynaka.pl.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
 • kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93
  ze zm.),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.
  Nr 144 poz. 104 ze zm.),
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
  1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:
   Szynaka,
   „Szynaka-Meble” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie, ul. Dworcowa 20, 14-260 Lubawa, NIP 744-15-86-760, REGON 511339065, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 517-027-26-45
   szynaka.pl
   sklep prowadzony przez Szynaka-Meble sp. z o.o. jest w języku polskim, zorganizowany jako sklep internetowy, utrzymywany przez Szynaka w domenie szynaka.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów sprzedaży towarów. W dalszej części regulaminu szynaka.pl nazywany będzie również „sklepem” lub “serwisem”.
   Użytkownik
   podmiot/osoba, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług sklepu szynaka.pl, a w szczególności który dokonuje swojej rejestracji w systemie serwisu.
   Rejestracja
   kupujący w wyniku poprawnego zarejestrowania, uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu szynaka.pl oferty sprzedaży.
   Sprzedawca, Oferent
   Szynaka lub przedsiębiorca współpracujący z Szynaka oferujący towary z oferty Szynaka korzystający z funkcjonalności i zasobów Szynaka.pl w celu zaproszenia Użytkowników do zawarcia umowy sprzedaży.
   Kupujący, Składający Zamówienie
   użytkownik, który w oparciu o czynności techniczne serwisu szynaka.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru lub złożył zamówienie wykonania określonej usługi. Osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
   Konto
   osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony za zgodą Kupującego w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu szynaka.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.
   Towar
   rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem umowy, a wskazane w sklepie internetowym szynaka.pl.
   Oferta
   skierowana przez Szynaka.pl, do wszystkich użytkowników serwisu szynaka.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
   Zamówienie
   czynność prawna, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy dostawy oraz Płatności. W zamówieniu po określeniu parametrów usługi przez Kupującego system szynaka.pl w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży (wysokości wynagrodzenia) zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do wyboru formy płatności oraz wyboru zasad i kosztów transportu.
   Koszyk
   narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie szynaka.pl, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
   Konsument
   osoba fizyczna oraz przedsiębiorąca na prawach konsumenta, dokonujący zakupów w www.szynaka.pl Zakup dokonywany na stronie www.szynaka.plnie jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą lub zawodową konsumenta.
   Przedsiębiorca na prawach konsumenta
   Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie Jednoosobowej Działalności Gospodarczej którego główny rodzaj działalności nie polega na sprzedaży mebli.
   Nowe Zamówienie
   wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Właśnie złożyłeś/aś nowe zamówienie #.................. w Szynaka Meble . Dziękujemy!) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego (w odpowiednim formularzu elektronicznym), który Kupujący samodzielnie wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym, określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Kupującego, w szczególności Towar, miejsce odbioru lub Dostawy Towaru oraz formę płatności ceny za Produkt;
   Potwierdzenie Zamówienia
   wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Twoje zamówienie w Szynaka Meble zostało zaktualizowane.) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Kupujący samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego.
   Realizacja Zamówienia
   czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.
   Sprzedaż, Zawarcie umowy
   wynikająca z procedury przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia przez Kupującego czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
   Regulamin
   niniejszy Regulamin korzystania z serwisu/sklepu internetowego szynaka.pl, znajdujący się pod adresem internetowym sklepu https://www.szynaka.pl/regulamin/,
   Kod rabatowy
   ciąg znaków podawany przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia przy użyciu Koszyka, pozwalający na obniżenie Ceny Towaru znajdującej się w Koszyku o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. Kody rabatowe mogą być procentowe lub kwotowe. Kody rabatowe nie sumują się. Szczegółowe warunki korzystania z Kodu rabatowego każdorazowo określa regulamin danego Kodu rabatowego. Zamawiający może otrzymać Kod rabatowy od Sprzedawcy lub od partnera Sprzedawcy.
   Cena
   oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
   Dane osobowe
   zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę
   Umowa
   umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
   Płatność
   czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.
   Salon meblowy
   Partnerski salon meblowy współpracujący ze Sprzedawcą, umożliwia odbiór Towaru na miejscu w Salonie (koszt transportu Towaru do salonu pokrywa Kupujący). Dodatkowo oferuje Kupującemu usługi dostawy, wniesienia oraz montażu zakupionych mebli – na warunkach uzgodnionych indywidualnie pomiędzy Kupującym, a danym Salonem meblowym tj. z wyłączeniem udziału i odpowiedzialności Sprzedawcy. Aktualna lista Salonów meblowych z możliwością odbioru Towaru jest dostępna pod adresem sklepu szynaka.pl w zakładce: https://www.szynaka.pl/gdzie-kupic


§ 2 Oferta sklepu

 1. Wszystkie ceny produktów w Sklepie wyrażone w polskich złotych są cenami brutto, zawierają 23% podatek VAT,
 2. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i objęte są 2 letnią gwarancją producenta.
 3. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary powystawowe, wyprzedażowe.
 4. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym kupujący jest niezwłocznie informowany przez sklep.
 5. Meble są fabrycznie zapakowane w paczkach do indywidualnego montażu (niektóre mogą być złożone w całość). Instrukcja w języku polskim dotycząca montażu znajduje się w każdej z paczek.
 6. Wskazane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 7. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
 8. Płatności za zamówione towary, dowóz są wykonywane jedynie w formie przedpłaty (opłata pobraniowa jest niemożliwa). Jedną z opcji przedpłaty jest wpłata bezpośrednio na konto Sprzedawcy, bądź za pośrednictwem Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych (Regulamin serwisu płatniczego Dotpay znajduje się na stronie https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf).


§ 3 Użytkownicy

 1. Użytkownikami korzystającymi ze sklepu www.szynaka.pl w charakterze Kupujących, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treści niniejszego regulaminu.


§ 4 Rejestracja i Zamówienia

 1. W sklepie www.szynaka.pl można dokonywać zakupów w dwóch opcjach - po zalogowaniu (z rejestracją) i bez logowania (bez rejestracji).
 2. Zakupy „po zalogowaniu” wymagają rejestracji w systemie sklepu. Można tego dokonać w każdej chwili podczas odwiedzin i przeglądania oferty sklepu, najpóźniej podczas finalizowania zakupów. Gdy dokonany zostanie przez Kupującego wybór towaru, po kliknięciu ikony „dodaj do koszyka” istnieje możliwość wyświetlenia zawartości koszyka a w następnych etapach będzie możliwość zatwierdzenia zamówienia. Tu można wybrać przycisk „zarejestruj się”, wówczas pojawi się formularz rejestracyjny, w którym należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką „*”.

  Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail, hasła za pomocą którego Użytkownik będzie logował się do swojego Konta, imienia i nazwiska,. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz akceptacji regulaminu i wybraniu opcji „załóż konto”, system serwisu szynaka.pl (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera informacje o aktywacji konta. Logując się na stronie można sprawdzać status swojego zamówienia i sprawdzać dane dotyczące przesyłki. Ponadto podczas rejestracji można zaznaczyć (lub nie) zgodę na otrzymywanie informacji w formie newsletterów. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą login-u i hasła
  Użytkownika. Użytkownik może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim koncie.
 3. Zakupy bez logowania (bez rejestracji) umożliwiają dokonanie jednorazowej transakcji w sklepie internetowym. W trakcie przejścia przez pierwszy krok koszyka należy wybrać opcję zamów „bez rejestracji”. Ta opcja zamówienia nie tworzy konta klienta i historii jego zakupów, nie umożliwia też informowania za pośrednictwem systemu sklepu o statusie zamówienia i przekazywania danych o wysyłce. Dokonanie zakupów bez Rejestracji wymaga wypełnienia wszystkich pól w formularzu zamówienia oznaczonych „*”.
 4. Rejestracja w sklepie oraz zakupy jednorazowe bez rejestracji są równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.
 5. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu maksymalnie 48 godzin roboczych od złożonego zamówienia,
 6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu, adres e-mail), zostanie ono anulowane.
 7. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia rachunku/faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu,
 8. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sklepem i Kupującym,
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego zasad określonych w Regulaminie.


§ 5 Transport produktów

 1. Każdy zakup będzie potwierdzony wiadomością wysłaną na konto mailowe lub telefonicznie, zgodnie z danymi wypełnionymi w formularzu zamówienia,
 2. Kupujący może wybrać jeden z dwóch sposobów dostarczenia zakupionego Towaru – transport bezpośredni na podany przez Kupującego adres na terenie Polski lub odbiór za pośrednictwem wybranego przez Kupującego Salonu meblowego.
 3. Cena transportu nie obejmuje wniesienia i montażu dostarczanych produktów do mieszkania.
 4. Dostarczenie towaru – zarówno przy transporcie bezpośrednim jak również przy dostawie do wybranego Salonu meblowego – następuje na koszt Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt transportu jest uzależniony od wagi i miejsca dostarczenia.
 5. W przypadku zlecenia transportu Towaru do Salonu meblowego, Kupujący będzie miał możliwość z skorzystania z dodatkowych, oferowanych przez Salon meblowy usług w zakresie dostawy, wniesienia i/lub montażu zakupionych mebli zgodnie z instrukcją producenta. Usługi te nie są częścią Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, lecz są oferowane i świadczone indywidualnie przez Salon meblowy, na uzgodnionych z Kupującym warunkach. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności związanej z realizacją usług, które Kupujący zlecił Salonowi meblowemu.
 6. Chwilą wydania towaru jest moment powierzenia mebli przewoźnikowi (art. 544 § 1 kc). Jest to transport własny lub poprzez firmę kurierską w zależności od miejsca wysyłki zamówionych przez Kupującego mebli. Wysyłając towar Sprzedający zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kc).


§ 6 Czas realizacji zamówienia

 1. Dostawy zamówionych mebli, które w momencie dokonywania zakupu znajdują się na stanie magazynowym Sprzedawcy, są realizowane po wpłacie całej kwoty za towar i dostawę w terminie od 3 do 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia realizacji zamówienia pod warunkiem uzyskania akceptacji Kupującego.
 2. Meble niedostępne w magazynie Sprzedającego w dniu składania zamówienia przez Kupującego, a znajdujące się w ofercie na stronie internetowej, będą dostarczane w wydłużonym terminie. Termin może być wydłużony maksymalnie do 16 tygodni od dnia wpłaty całej kwoty za towar i dostawę.
 3. Dzień roboczy rozumiany jest jako każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt.
 4. Usługa transportu nie obejmuje wniesienia i montażu dostarczanych towarów.
 5. W razie wyboru przez Kupującego dostawy Towaru za pośrednictwem wybranego Salonu meblowego, Kupujący zobowiązany jest do odbioru mebli w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia dostawy mebli do Salonu i powiadomienia Kupującego o gotowości Towaru do odbioru. Brak dokonania odbioru Towaru w tym terminie, w połączeniu z brakiem kontaktu ze strony Kupującego, będzie równoznaczny z oświadczeniem Kupującego o odstąpieniu od umowy, co spowoduje odesłanie przez Salon meblowy Towaru na koszt i ryzyko Kupującego oraz będzie skutkować zwrotem ceny Towaru przez Sprzedającego.


§ 7 Gwarancja

 1. Na produkty nowe ze sklepu jest udzielana 24 miesięczna gwarancja. Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji jakości zawarte są w załączonej do towaru karcie gwarancyjnej stanowiącej nieodzowną część umowy. Warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej sklepu Szynaka.pl.
 2. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane wedle wyboru Szynaka, bądź bezpośrednio przez Szynaka lub przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski.
 3. W przypadku braku karty gwarancyjnej dokumentem gwarancyjnym jest wystawiony rachunek.


§ 8 Podatkowa dokumentacja zakupów

 1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym wystawiane są dokumenty fiskalne.
 2. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania
  zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.971, § 12 ust. 1), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści rachunku. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał rachunku lub faktury.


§ 9 Reklamacje oraz odstąpienie od umowy

 1. Odbierając zamówienie Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 2. Wydający Towar (zarówno przewoźnik jak i przedstawiciel Salonu meblowego) ma prawo żądać od Kupującego okazania do wglądu dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość Kupującego.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący opisuje je w protokole reklamacyjnym sporządzonym w obecności przewoźnika, zaś jeśli meble odbierane są w wybranym Salonie meblowym lub przy dostawie realizowanej przez Salon – na stosownym protokole wydania towaru, w obecności przedstawiciela Salonu meblowego.
 4. Zakupione meble nie podlegają reklamacji i wymianie z powodu np.: złego doboru przez Kupującego kolorystyki mebli, błędnego wymierzenia przez Kupującego miejsca na meble.
 5. W przypadku zamiaru skorzystania przez Kupującego z prawa rękojmi, Kupujący zobowiązany jest skierować do Sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne w wersji papierowej (na adres Sprzedawcy) lub elektronicznej (na adres mailowy Sprzedawcy) wraz z dokładnym opisem niezgodności towaru z umową oraz w miarę możliwości dokumentację fotograficzną przedstawiającą ową niezgodność.
 6. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia mebli do domu klienta. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość wysyłany jest droga mailową wraz z potwierdzeniem dokonania zamówienia.


§ 10 Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest SZYNAKA-MEBLE sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dworcowej 20, 14-260 Lubawa, wpisana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160927.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji, obsługi posprzedażowej oraz rozliczenia usług świadczonych przez Szynaka- Meble w ramach serwisu oraz jako Sprzedawcy.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 4 Regulaminu jest konieczne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.
 4. Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Szynaka-Meble sp. z o.o. lub innych podmiotów (za zgodą Szynaka-Meble sp. z o.o.) w tym informacji dotyczących produktów lub usług Szynaka.pl oraz innych podmiotów (za zgodą Szynaka.pl). Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 5. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Szynaka-Meble sp. z o.o. ul. Dworcowa 20, 14-260 Lubawa.
 6. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Szynaka.pl danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 2, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Szynaka.pl jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik, którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.
 7. Szynaka.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.


§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie, Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin w całości.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Klienta detalicznego. W przypadku, gdy Klientem jest osoba Prawna sądem właściwym jest sąd powoda.
 3. Właściciel Sklepu ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie dotyczą transakcji już dokonanych/w trakcie realizacji.
 4. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli i nie są sprzedawane wraz z zakupionym towarem, stanowią one jedynie element ekspozycji.
 5. Sprzedający nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów przed podmiotami uprawnionymi.
 6. Realizując obowiązek informacyjny w zakresie funkcjonowania platformy ODR, Sprzedający wskazuje jako pierwszy punkt kontaktu adres email: odr@szynaka.pl. Jednocześnie zamieszczamy link do platformy ODR:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Niniejsze postanowienie nie dotyczy transakcji w trakcie realizacji.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
 9. W załączeniu do niniejszego regulaminu znajduje się pouczenie dotyczące korzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zał. 1) oraz wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zał. 2).


§ 12 Zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. Szynaka podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik może powiadomić Szynaka o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Użytkownik może zgłaszać uwagi i spostrzeżenia na adres e-mail: szynakawww.szynaka.pl.

Pobierz regulamin obowiązujący do 01,01,2021r.

Pobierz regulamin obowiązujący do 18,08,2018r.

Pobierz regulamin obowiązujący do 23,05,2018r.

Pobierz regulamin obowiązujący do 30,03,2018r.